• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

KVKK Metni

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak ürünlerimizi satın alan tüzel kişi çalışanlarının ve yetkililerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlenmesi ve aktarılması sırasında KVKK uyarınca gerekli önlemleri almaktayız. 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu olarak müşterilerimize ait olan kişisel verileri, müşterilerin kendilerinden ve/veya yetkililerinden, yetkili kurum ve kuruluşlardan her türlü sözlü, yazılı, görsel formattaki elektronik ve fiziki yöntemlerle gerek otomatik gerek otomatik olmayan yollarla şirketimiz çalışanlarınca veya web sitemiz aracılığıyla toplamaktayız. Topladığımız bu verileri KVKK m.4 uyarınca ölçülü ve sınırlı olarak, ilkelere uygun bir şekilde ve aşağıda yer verdiğimiz hukuka uygunluk sebepleri ile amaçlara bağlı olarak işlemekte ve saklamaktayız. 

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için e-posta üzerinden, mevcut cari kayıtlarımız kullanılarak, yüz yüze görüşmeler ve kartvizit paylaşımıyla, telefon görüşmeleri vasıtasıyla, sözleşmeler akdedilerek toplanır.

Hukuki Sebep

 

İşleme Amacı

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Şirketimiz faaliyet alanı içerisindeki ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülük ve sorumlulukların ifa edilmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün ve hizmetlerimizle ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,

Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması,

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından yürütülmesi,

Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin yapılması gerekli görülen analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde

 

Kimlik ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,

Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,

Risk analizi yapılması,

Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Portföy Yönetimi ve Yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 

 

BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB uyarınca bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması amacıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 

Olası hallerde,

Hukuk işlerinin takibi,

Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla            

Açık rızanın varlığı halinde

 

Şirketin faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması amacıyla     

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir. Ancak tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, 

  • Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. BDDK, SPK, TSPB, TCMB, MASAK, SGK, İYS, Türkiye Bankalar Birliği), risk yönetim ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ile yasal raporlama yapılması, düzenleme- denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla,
  • Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine şirkete destek hizmeti verebilmeleri amacıyla,
  • Bu hallerin dışında veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince “info@24portfoy.com.tr” adresine başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

 

  Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  a)    Veri Sorumlusu

24 Portföy olarak bize iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Çalışan adaylarının kişisel verileri:

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işleriz.

   c)     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için e-posta üzerinden, yüz yüze görüşmeler ve iş başvuru formlarının, özgeçmişlerin tarafımıza elden teslim edilmesiyle toplanır.

 

Hukuki Sebep

 

İşleme Amacı

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Çalışan adaylarının kişisel verilere üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 a)     KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince “info@24portfoy.com.tr“ adresine başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.